لیست مطالب

" سال تحصیلی 1400 - 1399 "

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

گسسته دوازدهم - فصل 2 - گراف

گسسته دوازدهم - فصل 3 - ترکیبیات

 

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

گسسته دوازدهم - نظریه اعداد

   

 

حل تست و آزمون ها

 

تست گسسته دوازدهم - حل تست پلی کپی شماره 1

تست گسسته دوازدهم - حل تست پلی کپی شماره 2

تست گسسته دوازدهم - تحلیل گزینه دو شماره 3 - آذر 99

تست گسسته دوازدهم - حل تست پلی کپی شماره 3

تست گسسته دوازدهم - حل تست پلی کپی شماره 4

تست گسسته دوازدهم - حل تست آزمون جامع شماره 1

تست گسسته دوازدهم - حل تست آزمون جامع شماره 2

تست گسسته دوازدهم - حل تست آزمون جامع شماره 3

تست گسسته دوازدهم - حل تست آزمون جامع شماره 4

تست گسسته دوازدهم - مبحث گراف

تست گسسته دوازدهم - مبحث ترکیبیات - قسمت اول

تست گسسته دوازدهم - مبحث ترکیبیات - قسمت دوم

 

" سال تحصیلی 99 - 1398 "

 

گسسته دوازدهم - مبحث اصل لانه کبوتر

گسسته دوازدهم - مبحث اصل شمول

گسسته دوازدهم - تعداد توابع یک به یک و پوشا