لیست مطالب

فیزیک دهم - دما و گرما - مبحث اول

فیزیک دهم - چگالی آب و تست 17 و 18

فیزیک دهم - دما و گرما - حل تست 19 تا 21 و تعادل گرمایی

فیزیک دهم-تدریس تغییر فاز

فیزیک دهم-تدریس تعادل گرمایی و تست 22 و24

فیزیک دهم-حل تمرین 23 و 25 - تدریس گرماسنج

فیزیک دهم-حل تمرین 26 و 27

فیزیک - آب و یخ - جلسه اول

فیزیک - آب و یخ - جلسه دوم

فیزیک - انتقال گرما

 

فیزیک - تبخیر و جوش و تغییرفاز مایع گاز

 

فیزیک - قانون گازها - جلسه اول

 

فیزیک - قانون گازها - جلسه دوم

فیزیک - قانون گازها - جلسه سوم 

تست فیزیک - فصل چهارم- بخش اول 

تست فیزیک - فصل چهارم- بخش دوم

تست فیزیک - فصل چهارم- بخش سوم

معادله حالت

انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک 

ادامه قانون اول و تست 2

تست 3 تا 5

چرخه تا ابتدای فرآیندها

فرآیند هم حجم

فرآیند هم فشار

فرآیند هم دما و بی دررو

تست 16 تا 18

تست 19 و 20

تست 21 و 22

تست 28 تا 30

تست 31 تا 33

تست 34 و 35

ماشین گرمایی

یخچال تا تست 27

تست فیزیک - فصل پنجم - بخش اول