لیست مطالب

" سال تحصیلی 1400 - 1399 "

 

تست ادبیات - قسمت اول

تست ادبیات - قسمت دوم

تست ادبیات - قسمت سوم

ادبیات دهم - انشاء درس 1 تا 3 - قسمت اول

ادبیات دهم - انشاء درس 1 تا 3 - قسمت دوم

ادبیات دهم - انشاء درس 4

ادبیات دهم - بخش پایانی درس 14

 

 

 

" سال تحصیلی 99 - 1398 "

 

فارسی دهم - درس 12 - قسمت اول

فارسی دهم - درس 12 - قسمت دوم

فارسی دهم - درس 13 - قسمت اول

فارسی دهم - درس 13 - قسمت دوم

فارسی دهم - درس 13 - قسمت سوم

فارسی دهم - درس 14 - قسمت اول

فارسی دهم - جلسه درس 14 - قسمت دوم

فارسی دهم - درس 16 - قسمت اول

فارسی دهم - درس 16 - قسمت دوم

فارسی دهم - درس 16 - قسمت سوم

فارسی دهم - درس 16 - قسمت چهارم

فارسی دهم - خودارزیابی 16 و درس 17 قسمت اول

فارسی دهم - درس 17 قسمت دوم + درس 18

فارسی دهم - قلمرو زبانی و فکری درس 18