لیست مطالب

" سال تحصیلی   1400 - 1399 "

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

     

 

تدریس کتاب دوازدهم

 

دینی دوازدهم  - درس 1 - قسمت اول

دینی دوازدهم  - درس 1 - قسمت دوم

دینی دوازدهم  - درس 1 - قسمت ویژه رشته انسانی

دینی دوازدهم  - درس 2 - قسمت اول

دینی دوازدهم  - درس 2 - قسمت دوم

دینی دوازدهم  - درس 2 - قسمت ویژه رشته انسانی

دینی دوازدهم  - درس 3 - قسمت اول

دینی دوازدهم  - درس 3 - قسمت دوم

دینی دوازدهم  - درس 3 - قسمت سوم 

دینی دوازدهم  - درس 4 - قسمت اول

دینی دوازدهم  - درس 4 - قسمت دوم

دینی دوازدهم  - درس 5 - قسمت اول 

دینی دوازدهم  - درس 5 - قسمت دوم

دینی دوازدهم  - درس 5 - قسمت سوم

دینی دوازدهم  - درس 5 - قسمت ویژه رشته انسانی

دینی دوازدهم  - درس 6 - قسمت اول

دینی دوازدهم  - درس 6 - قسمت دوم

دینی دوازدهم  - درس 6 - قسمت ویژه رشته انسانی

دینی دوازدهم  - درس 7 - قسمت اول

دینی دوازدهم  - درس 7 - قسمت دوم

دینی دوازدهم  - درس 8 

دینی دوازدهم  - درس 9 - قسمت اول

دینی دوازدهم  - درس 9 - قسمت دوم 

دینی دوازدهم  - درس 10

دینی دوازدهم  - درس 11

دینی دوازدهم  - درس 12

دینی دوازدهم  - درس 13

 

تدریس کتاب دهم و یازدهم

 

دینی دوازدهم - درس 1 تا 3 سال دهم

دینی دوازدهم - درس 3 سال دهم انسانی

دینی دوازدهم - درس 8 سال دهم

دینی دوازدهم - درس 9 سال دهم

دینی دوازدهم - درس 11 سال دهم

دینی دوازدهم - درس 12 سال دهم

دینی دوازدهم - درس 13 سال دهم

دینی دوازدهم - درس 14 سال دهم

دینی - تست درس 1 سال یازدهم

دینی - تست درس 2 و 3 سال یازدهم

دینی - تست درس 4 سال یازدهم

دینی - تست درس 5 و بخشی از 6 سال یازدهم

دینی - تست درس 7 سال یازدهم

دینی - تست درس 8 و بخشی از 6 سال یازدهم

دینی - تست درس 7 سال یازدهم

دینی - تست درس 10 و 11 سال یازدهم

دینی - تست درس 12 و 13 سال یازدهم

دینی - تست درس 14 و 15 سال یازدهم

دینی - تست درس 16 سال یازدهم

دینی - تست درس 17 و 18 سال یازدهم

 

 

حل تست و تحلیل آزمون

 

دینی دوازدهم  - حل نمونه سوال گزینه 2 - قسمت اول

دینی دوازدهم  - حل نمونه سوال گزینه 2 - قسمت دوم

دینی دوازدهم - پیش آزمون گزینه دو شماره 2 - دوسال قبل

دینی دوازدهم - پیش آزمون گزینه دو شماره 2

دینی دوازدهم - پیش آزمون گزینه دو شماره 3 - قسمت اول

دینی دوازدهم - پیش آزمون گزینه دو شماره 3 - قسمت دوم

دینی دوازدهم - پیش آزمون گزینه دو شماره 4 - قسمت اول

دینی دوازدهم - پیش آزمون گزینه دو شماره 4 - قسمت دوم

 

 

 

 

 

" سال تحصیلی   99 - 1398 "

 

دینی دوازدهم انسانی - درس 11

دینی دوازدهم انسانی - درس 12

دینی دوازدهم انسانی - درس 13