لیست مطالب

" سال تحصیلی 1400 - 1399 "

 

عربی یازدهم - قسمت 1

عربی یازدهم - قسمت 2

عربی یازدهم - قسمت 3

عربی یازدهم - قسمت 4

عربی یازدهم - قسمت 5

عربی یازدهم - قسمت 6

عربی یازدهم - قسمت 7

عربی یازدهم - قسمت 8

عربی یازدهم - قسمت 9

عربی یازدهم - قسمت 10

عربی یازدهم - قسمت 11

عربی یازدهم - قسمت 12

عربی یازدهم - قسمت 13

عربی یازدهم - قسمت 14

عربی یازدهم - قسمت 15

عربی یازدهم - قسمت 16

عربی یازدهم - قسمت 17

عربی یازدهم - قسمت 18

عربی یازدهم - قسمت 19

عربی یازدهم - قسمت 20

عربی یازدهم - قسمت 21

عربی یازدهم - قسمت 22

عربی یازدهم - قسمت 23

عربی یازدهم - قسمت 24

 

" سال تحصیلی 99 - 1398 "

 

عربی یازدهم انسانی - درس 6 - بخش اول

عربی یازدهم انسانی - درس 6 - بخش دوم

عربی یازدهم انسانی - درس 6 - بخش سوم

عربی یازدهم انسانی-قواعد درس 7

عربی یازدهم انسانی-ترجمه درس 7 

عربی یازدهم انسانی-حل تمرین درس 7 - جلسه اول 

عربی یازدهم انسانی-حل تمرین درس 7 - جلسه دوم

عربی یازدهم معارف - معتلات - بخش اول 

عربی یازدهم معارف - معتلات - بخش دوم 

عربی یازدهم معارف - درس 10 - ترجمه

عربی یازدهم معارف - درس 10 - قواعد

عربی یازدهم معارف - درس 11 - ترجمه

عربی یازدهم معارف - درس 11 - قواعد

عربی یازدهم معارف - درس 12 - ترجمه

عربی یازدهم معارف - درس 12 - قواعد