امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 1398

آموزش و پرورش منطقه 14 تهران

برنامه امتحانات پاياني نیمسال اول دبيرستان پيام غدير دوره دوم

سال تحصیلی 99 - 1398

 

روز

تاريخ

دهم رياضي

دهم انساني

دهم معارف

يازدهم رياضي

يازدهم انساني

يازدهم معارف

دوازدهم ریاضی

دوازدهم انسانی

دوازدهم معارف

شنبه

7/10/98

رياضي

سوال            کلید

اقتصاد

سوال            کلید

اخلاق 1

سوال            کلید

حسابان 1

سوال            کلید

جامعه شناسي2

سوال            کلید

اقتصاد

سوال            کلید

سلامت و بهداشت

سوال            کلید

سلامت و بهداشت

سوال            کلید

سلامت و بهداشت

سوال            کلید

يكشنبه

8/10/98

تعليمات ديني 1

سوال            کلید

تاريخ1

سوال            کلید

تاريخ اسلام1

سوال            کلید

تعليمات ديني 2

سوال            کلید

تاريخ2

سوال            کلید

تاريخ اسلام2

سوال            کلید

علوم اجتماعی

سوال            کلید

مطالعات فرهنگی

سوال            کلید

علوم و معارف قرآنی 3

سوال            کلید

دوشنبه

9/10/98

عربي1

سوال            کلید

علوم و فنون ادبي1

سوال            کلید

علوم و فنون ادبي1

سوال            کلید

شيمي2

سوال            کلید

علوم و فنون ادبي2

سوال            کلید

علوم و فنون ادبي2

سوال            کلید

مدیریت و سبک زندگی

سوال            کلید

مدیریت و سبک زندگی

سوال            کلید

مدیریت و سبک زندگی

سوال            کلید

سه شنبه

10/10/98

آمادگي دفاعي

سوال            کلید

آمادگي دفاعي

سوال            کلید

آمادگي دفاعي

سوال            کلید

عربي2

سوال            کلید

فلسفه 1

سوال            کلید

فلسفه 1

سوال            کلید

عربی 3

سوال            کلید

عربی 3

سوال            کلید

عربی 3

سوال            کلید

چهارشنبه

11/10/98

-----

جامعه شناسي1

سوال           کلید

جامعه شناسي1

سوال            کلید

آمار و احتمال

سوال            کلید

روان شناسي

سوال            کلید

روانشناسي

سوال            کلید

حسابان 2

سوال            کلید

ریاضی و آمار 3

سوال            کلید

ریاضی و آمار 3

سوال            کلید

پنج شنبه

12/10/98

زبان انگليسي1

سوال            کلید

زبان  انگليسي1

سوال            کلید

زبان انگليسي1

سوال            کلید

زبان انگليسي2

سوال            کلید

زبان انگليسي 2

سوال            کلید

زبان انگليسي2

سوال            کلید

تعليمات ديني 3

سوال            کلید

تعليمات ديني 3

سوال            کلید

اصول عقاید 3

سوال            کلید

شنبه

14/10/98

فيزيك1

سوال            کلید

رياضي و آمار1

سوال            کلید

رياضي و آمار1

سوال            کلید

فيزيك2

سوال            کلید

رياضي و آمار2

سوال            کلید

رياضي و آمار2

سوال            کلید

هندسه 3

سوال            کلید

علوم و فنون ادبی 3

سوال            کلید

علوم و فنون ادبی 3

سوال            کلید

یک شنبه

15/10/98

آزمایشگاه علوم تجربی 1

سوال            کلید

تعلیمات دینی 1

سوال            کلید

اصول عقائد 1

سوال            کلید

زمين شناسي

سوال            کلید

تعلیمات دینی 2

سوال            کلید

اصول عقائد 2

سوال            کلید

شیمی 3

سوال            کلید

فلسفه 2

سوال            کلید

فلسفه 2

سوال            کلید

چهارشنبه

18/10/98

فارسي و نگارش1

سوال            کلید

فارسي  و نگارش1

سوال            کلید

فارسي و نگارش1

سوال            کلید

فارسي و نگارش2

سوال            کلید

فارسي و نگارش2

سوال            کلید

فارسي و نگارش2

سوال            کلید

فارسی و نگارش 3

سوال            کلید 

فارسی و نگارش 3

سوال            کلید

فارسی و نگارش 3

سوال            کلید 

پنج شنبه

19/10/98

هندسه1

سوال            کلید

عربي1

سوال            کلید

عربي1

سوال            کلید

هندسه2

سوال            کلید

عربي2

سوال            کلید

عربي2

سوال            کلید

ریاضیات گسسته

سوال            کلید 

جغرافیا 3

سوال            کلید

احکام 3

سوال           کلید 

شنبه

21/10/98

شيمي1

سوال            کلید

منطق

سوال            کلید

منطق

سوال            کلید

انسان و محیط زیست

سوال            کلید

انسان و محیط زیست

سوال            کلید

انسان و محیط زیست

سوال            کلید

زبان انگلیسی 3

سوال            کلید

زبان انگلیسی 3

سوال            کلید

زبان انگلیسی 3

سوال            کلید 

یکشنبه

22/10/98

جغرافياي عمومي و استان شناسی

سوال            کلید

جغرافياي عمومي و استان شناسی

سوال            کلید

جغرافياي عمومي و استان شناسی

سوال            کلید

تاریخ معاصر

سوال            کلید

جغرافیا 2

سوال            کلید

مطالعات فرهنگی

سوال            کلید

فیزیک 3

سوال            کلید

تاریخ 3

سوال            کلید

تاریخ اسلام 3

سوال            کلید 

دوشنبه

23/10/98

-----

-----

علوم و معارف قرآنی 1

سوال            کلید

-----

----- 

علوم و معارف قرآنی 2

سوال            کلید

-----

جامعه شناسی 3

سوال            کلید

اخلاق 3

سوال            کلید 

سه شنبه

24/10/98

 

-----

 

-----

احکام1

سوال            کلید

آزمایشگاه علوم تجربی 2

سوال            کلید

-----

احکام2

سوال            کلید

-----

-----

جریان شناسی اندیشه های معاصر

سوال            کلید

چهارشنبه

25/10/98

تفکر و سودرسانه ای

سوال            کلید

تفکر و سودرسانه ای

سوال            کلید

تفکر و سودرسانه ای

سوال            کلید

-----

-----

اخلاق 2

سوال            کلید

-----

-----

-----